Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Anabilim Dalı Tezlerine YÖK Tez Merkezi Tez Tarama kısmından ve Ankara Üniversitesi Kütüphanelerinden ulaşabilirsiniz.Tamamlanan tezler Yök Tez Merkezi web sayfasında yayınlandıkça sayfa güncellenecektir.

Yüksek Öğretim Kurulu Tez Tarama sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

Hemşirelik Anabilim Dalı Tezleri

*Tezler tez no’suna göre sıralanmıştır.

TEZ NO

 

YAZAR YILI TEZ ADI DANIŞMAN TEZ TÜRÜ
314375 ÇİĞDEM ÖKTEN 2012 Ayaktan kemoterapi alan GİS kanserli hastaların evde karşılaştıkları sorunlar ve kullandıkları baş etme davranışları
Problems faced by the GIS cancer chemotherapy outpatients at home and their coping behaviours
PROF. DR. TÜLİN BEDÜK Yüksek Lisans/ İç Hastalıkları Hemşireliği
314386 TUFAN ASLI SEZER 2012 Kronik hastalığa sahip çocuk-ergen ve ebeveynlerinin yaşam kalitesi algıları
The quality of life in chronic disease: perceptions of children-adolescents and parents
PROF. DR. SİBEL ERKAL İLHAN Yüksek Lisans
314420 HÜMEYRA BARBAROS 2012 Çocuğu doğumsal kalp hastalığı nedeniyle açık kalp ameliyatı olan annelere yapılan bilgilendirmenin annelerin kaygı düzeyine etkisi
The effect of notification made to mothers whose children had an operation for treatment of a congenital heart disease on the levels of anxiety of mothers
PROF. DR. AYFER TEZEL Yüksek Lisans / Halk Sağlığı Hemşireliği
334221 AKİLE KARAASLAN 2013 Kanserli hastalara bakım veren aile üyelerinin bakım yükü ve algıladıkları sosyal destek düzeyi
The level of perceived social support and caregiving burden of the family members caring for patients with cancer
PROF. DR. TÜLİN BEDÜK Yüksek Lisans/ İç Hastalıkları Hemşireliği
339657 AYŞE GÜL YAVAŞ AYHAN 2013 Şizofreni hastalarına bakım verenlerin sağlık eğitimi gereksinimleri ve bakım yükleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
İdentification of the relationship between health education need and burden of care of the people caring for schizophrenic patients
PROF. DR. GÜLSÜM ANÇEL Yüksek Lisans /Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
347787 SEMA ÜSTÜNDAG 2013 Kemoterapi alan kanser hastalarının semptom yönetiminde kullandıkları tamamlayıcı tedavi yaklaşımlarının yaşam kalitesine etkisi
The effect of complementary therapy for symptoms management on life quality of chemothrapy taking cancer patients
PROF. DR. AYTEN DEMİR Yüksek Lisans / Hemşirelik Esasları
358937 RABİA ÇIRAK 2014 Adölesan gebelerde beden imajı algısının belirlenmesi
Determination of body image perception in adolescent pregnants
DOÇ. DR. FUNDA ÖZDEMİR Yüksek Lisans/ Kadın Hastalıkları ve Doğum
359580 ÇİĞDEM MARANGOZ 2014 Jinekolojik kanserlerde cinsel yaşam ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi
Sexual life in gynecologic cancers and factors affecting
PROF. DR. AYTEN DEMİR Yüksek Lisans / Hemşirelik Esasları
384317 MERVE KAYA 2014 Serebrovasküler hastalığı olan bireylere bakım veren aile üyelerinin bakım yükü ve öz etkililiklerinin değerlendirilmesi
Evaluation of the burden of care and self efficacy levels of the caregiver family members of the individuals with cerebrovascular disease
PROF. DR. AYFER TEZEL Yüksek Lisans / Halk Sağlığı Hemşireliği
390068 EDA ÖZGE YAZGAN 2014 Kemoterapi alan kanser hastalarında dini inanç ve maneviyatın depresyon düzeyi ve yaşam kalitesine etkisinin belirlenmesi
Determining the role of religious belief/spirituality on coping with the disease in cancer patients on chemotherapy
PROF. DR. AYTEN DEMİR Yüksek Lisans / Hemşirelik Esasları
384322 ESRA TÜRKER 2015 Koroner anjiyografi yapılan hastaların ve eşlerinin anksiyeteleri
The anxiety of the patients and spouses folllowing coronary angiography
PROF. DR. TÜLİN BEDÜK Yüksek Lisans/ İç Hastalıkları Hemşireliği
396550 YASEMİN YILMAZ 2015 Sağlık profesyoneli olacak üniversite öğrencilerinin otomatik düşünceleri ve ruhsal durumlarının değerlendirilmesi
Evaluation of automatic thoughts and mental states of the university students who will be health professionals
PROF. DR. GÜLSÜM ANÇEL Yüksek Lisans /Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
396558 ASLIHAN ÖZTÜRK 2015 Bir kamu kurumunda çalışan işçilerin iş stres düzeylerinin değerlendirilmesi
Evaluating occupational stress levels of the workers employed in a public institution
PROF. DR. AYFER TEZEL Yüksek Lisans / Halk Sağlığı Hemşireliği
417235 EMİNE GÜRSEL 2015 Kemoterapi hastalarının hatalı tıbbi uygulama algısının ve deneyimlerinin belirlenmesi
Determination of chemotherapy patients’ perceptions and experiences about medical errors
PROF. DR. AYTEN DEMİR Yüksek Lisans / Hemşirelik Esasları
417225 FATİH GÖĞÜŞ 2016 Cerrahi hastaların ve cerrahi hemşirelerinin bakım davranışı değerlendirmelerinin karşılaştırılması
Comparison of care behavior assessment of surgical patients and surgical nurses
PROF. DR. AYTEN DEMİR Yüksek Lisans
431826 BERNA ALAY 2016 Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yatan term bebeklere uygulanan müziğin fizyolojik ölçümler,hastanede kalış süresi ve stres belirtilerine etkisi
Effect of music on physiological measurements, length of stay in hospital and stress symptoms of the term babies in neonatal intensive care unit
DR. ÖĞR. ÜY. FİGEN IŞIK ESENAY Yüksek Lisans / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
431843 CEREN ÇALIK 2016 Orogastrik tüp ile beslenen prematüre bebeklerde emzik kullanımının klinik parametrelere etkisi
The clinical effect of pacifier use on orogastric tube-fed premature infants
DR. ÖĞR. ÜY. FİGEN IŞIK ESENAY Yüksek Lisans / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
443937 DERYA DAYICAN ÖZBEK 2016 İnfertilite tedavisi uygulanan kadınlarda psikolojik etkilenme düzeyinin ve sosyal desteğin evlilik uyumuna etkisi
The impact of psychological response level and social support on the marital adjustment of women who have undergone infertility treatment
DOÇ. DR. FUNDA ÖZDEMİR Yüksek Lisans/ Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği
443941 AYŞE BULUT 2016 Hiperemezis gravidarum tanısı alan gebelerin gebeliğe uyum ve stresle başa çıkma tarzlarının belirlenmesi
Determination of adapting to pregnancy and coping styles with stress of pregnant diagnosed of hyperemesis gravidarum
DOÇ. DR. FUNDA ÖZDEMİR Yüksek Lisans/ Kadın Hastalıkları ve Doğum
443942 ÇİĞDEM BOLAT 2016 Trasnüretral prostat rezeksiyonu (TURP)yapılan hastalarda ameliyat sonrası konstipasyon risk değerlendirmesi
Constipation risk evaluation carried out on patients following trasnsurethral prostate resection (TURP) operation
PROF. DR. SİBEL ERKAL İLHAN Yüksek Lisans/ Yüksek Lisans / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
443947 SİMAY AKYÜZ 2016 Kolorektal kanserlere bağlı stoma açılan ve açılmayan hastalarda psikolojik dayanıklılık düzeylerinin karşılaştırılması
The comparison of the resilience levels of patients inwhich the stoma is opened and not opened the colorectal cancers
PROF. DR. SİBEL ERKAL İLHAN Yüksek Lisans/ Cerrahi Hastalığı Hemşireliği
443952 SERPİL UÇAR 2016 Yoğun bakımda çalışan hemşirelerin hastaların mekanik ventilatörden ayırma sürecinde hemşirelik bakımı ile ilgili karar verme durumlarının incelenmesi
Investigetion of nursing care making decision about weaning from mechanical ventilator process in intensive care nurses
PROF. DR. SİBEL ERKAL İLHAN Yüksek Lisans/ Yüksek Lisans / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
473686 FİLİZ SALMAN 2017 Mastektomi yapılan kadınlarda sosyal destek ve psikolojik dayanıklılık düzeyi arasındaki ilişkinin incelenmesi
An analysis of the relationship between social support and resilience levels in mastectomy women
PROF. DR. SİBEL ERKAL İLHAN Yüksek Lisans /Hemşirelik = Nursing
473690 ZEYNEP YURDAKUL 2017 Kanserli çocukların ailelerinin oral mukozite yönelik tamamlayıcı uygulamaları
Complementary practices against oral mucositis for the families having cancerous children
DR. ÖĞR. ÜY. FİGEN IŞIK ESENAY Yüksek Lisans /Hemşirelik = Nursing ;Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları = Child Health and Diseases
473672 ASLI COŞGUN 2017 Rat oral mukozasında ononis spinosa L. ̉nin yara iyileşmesi üzerindeki etkinliğinin değerlendirilmesi
Determination of the effectiveness of ononis spinosa L. on wound healing on rat oral mucosa
PROF. DR. AYTEN DEMİR Yüksek Lisans / Hemşirelik = Nursing
473741 EDA YOL 2017 Bebeği indirekt hiperbilirubinemi tanısı almış annelerin emzirme öz-yeterliliği ve emzirme başarısının değerlendirilmesi
Assessment of breast self- efficacy and breastfeeding success of children with indirect hyperbilirubinemia
PROF. DR. AYFER TEZEL Yüksek Lisans / Hemşirelik = Nursing
473729 GAMZE DOĞANER 2017 Adölesanlarda problemli cep telefonu kullanımı ve etkileşim kaygısı ile ilişkisi
Problematic mobile phone use and associated with interaction anxiousness in adolescents
PROF. DR. GÜLSÜM ANÇEL Yüksek Lisans / Hemşirelik = Nursing ; Psikiyatri = Psychiatry
473747 BARIŞ DUR 2017 Prostat kanserinin cinsel yaşam fonksiyonlarına etkisinin belirlenmesi
Determining sexual life functions in prostate cancer of effect
PROF. DR. AYTEN DEMİR Yüksek Lisans / Hemşirelik = Nursing
501092 DAMLA ÖZTÜRK EFE 2018 Tip 2 diyabetli bireylerin diyabete yönelik tutumlarının ve algıladıkları sosyal destek düzeylerinin belirlenmesi
Determining of type 2 diabetic patients’ the attitudes towards diabetes and the level of perceived social support
PROF. DR. TÜLİN BEDÜK Yüksek Lisans / Hemşirelik = Nursing
502346 CANSU ÇIRPANLI 2018 Sezaryen ile doğum yapan annelerin doğum sonrası emzirme başarısı
Postpartum breastfeeding success of mothers who delivered by cesarean section
DOÇ. DR. BAŞAK DEMİRTAŞ HİÇYILMAZ Yüksek Lisans / Hemşirelik = Nursing